اصلاحیه ی قوانین موشک آبی 1-حجم موشک 1/5 تا 5 لیتر میباشد. 2-حداکثر فشار 7 bar

 

1-حجم موشک 1/5 تا 5 لیتر میباشد.

2-حداکثر فشار 7 bar میباشد.

3-امتیاز گزارش کارهایی که از تاریخ 3/1 به بعد ارسال شود از 10 محاسبه خواهد شد.آخرین مهلت ارسال گزارش 3/3 می باشد.

4-پرتاب عمودی در دایره ای به شعاع 10 متر صورت می گیرد،معیار امتیاز دهی کمترین انحراف از مرکز است.به ازای هر متر انحراف از 10متر مورد نظر 0.1 ثانیه از زمان کسر خواهد شد. به پرتابی که از شعاع 30 متری خارج شود امتیازی تعلق نمی گیرد.

/ 0 نظر / 10 بازدید